پنل مورد نظر را انتخاب کنید

سیستم لایسنس Cpanel


 
15,000تومان
ماهانه

140,000 هزینه تنظیم

پرداخت هزینه نصب به صورت یکباره تا زمان تمدید.
امکان تغییر ای پی تا 2 بار هر بار 10 هزار تومان.
نصب رایگان بر روی سرور مجازی و اختصاصی.


سیستم لایسنس LiteSpeed


 
15,000تومان
ماهانه

80,000 هزینه تنظیم

پرداخت هزینه نصب به صورت یکباره تا زمان تمدید.
امکان تغییر ای پی تا 2 بار هر بار 10 هزار تومان.
نصب رایگان بر روی سرور مجازی و اختصاصی.


سیستم لایسنس CloudLinux


 
15,000تومان
ماهانه

110,000 هزینه تنظیم

پرداخت هزینه نصب به صورت یکباره تا زمان تمدید.
امکان تغییر ای پی تا 2 بار هر بار 10 هزار تومان.
نصب رایگان بر روی سرور مجازی و اختصاصی.


Virtualizor Panel


 
15,000تومان
ماهانه

110,000 هزینه تنظیم

پرداخت هزینه نصب به صورت یکباره تا زمان تمدید.
امکان تغییر ای پی تا 2 بار هر بار 10 هزار تومان.
نصب رایگان بر روی سرور مجازی و اختصاصی.


لایسنس CXS


 
12,000تومان
ماهانه

50,000 هزینه تنظیم

پرداخت هزینه نصب به صورت یکباره تا زمان تمدید.
امکان تغییر ای پی تا 2 بار هر بار 10 هزار تومان.
نصب رایگان بر روی سرور مجازی و اختصاصی.